Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

1. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เชิญชวนคริสตชนไทยทุกคน ได้ร่วมกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องจากความขัดแย้ง สงครามและสถานการณ์ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในโลก วอนขอพระเจ้าได้โปรดนำทางให้เกิดสันติและความสงบสุข
                                                       ประกาศอื่นๆ

1. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ของ สังฆานุกร มาร์โก อิทธิศักดิ์ กิจสกุล สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน และสังฆานุกร เปาโล ภควัต หยึกประเสริฐ สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ประกาศแต่งงาน

1. นายภาคภูมิ สาขา & มารีอา กุลนรี ฤทธิ์แดง
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
2. ฟรังซิสอัสซีซี ประพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี & Ms. Sherry Luo
จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
3. นายเศรษฐสิทธิ์ ชัยเกษตรสิน & มารีอา พิรญาณ์ วงษ์นิมมาน
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4. นายณพพงศ์ จันทร์จำรัสแสง & มารีอา จิรนันท์ ใจวีระวัฒนา
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
5. นายจิระวัฒน์ ตันธนาศิริกุล & มารีอา เกศสุดา ลีลาวรเดช
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
6. ยอแซฟ ณัฐกมล ปัญจโรจนากุล & นางสาวชลิตา เนติมากุล
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
7. นายปิยณัฐ องคนิกูล & มารีอา ภัทรพร กุลมาโนชวงศ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
8. นายเสฏฐวุฒิ สุทัศน์ธรรมกุล & มารีอา ภัทรวรรณ ลิ่มทองนพคุณ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
9. ฟรังซิส ปวรวรรฒน์ สิมะสกุล & นางสาวณัฐณิชา จันทนะโสตถิ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

10. ไมเคิล ภีษมะ ชลประเวส & นางสาวชนิสรา บุตรรักษ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. (เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024) สามารถกรอกใบสมัครได้ที่  https://forms.gle/j4YxHkGaEbMGDVhd6

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2024-05-05 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

สวัสดีครับ พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราเข้าสู่ช่วงท้ายของเทศกาลปัสกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรกำหนดไว้เพื่อบรรดาคริสตชนจะได้คิดไตร่ตรองและเข้าใจถึงแผนการณ์ของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ที่ได้ยอมตาย และได้กลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ เมื่อภารกิจของพระเยซูเจ้าสำเร็จลง พระองค์ก็จะกลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์ และเวลานั้นก็มาถึง วันอาทิตย์หน้าจะเป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หากจะคิดย้อนไปในช่วงที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2024-05-05 ข้อคิดดีๆ

จดหมายจากพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงบรรดาพระสงฆ์เจ้าอาวาส(Letter of His Holiness Pope Francis to Parish Priests)พี่น้องสงฆ์ที่รัก,การประชุมนานาชาติ “พระสงฆ์เจ้าอาวาสเพื่อการสมัชชา”

อ่านต่อ »