Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 89 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศอื่นๆ

1. วันพุธรับเถ้า (เริ่มเทศกาลมหาพรต อดเนื้อ และถือศีลอดอาหาร) ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาเสกและโรยเถ้า ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 19.00 น. (งดมิสซารอบ 17.15 น) คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ และคริสตชนทุกคนที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดเนื้อ และอดอาหาร การอดอาหารหมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว (พี่น้องสามารถนำใบลานเก่ามาคืนที่อาสนวิหารได้ เพื่อทางอาสนวิหารจะได้นำไปเตรียมทำเป็นเถ้าสำหรับใช้โปรยเถ้าในวันพุธรับเถ้า)

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

2. แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการค่ายปัสกากับเยาวชน ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ประจำปี 2020 “เยาวชนตามรอยเท้าพระคริสต์เป็นผู้จาริก ประกาศความเชื่อ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร เยาวชนที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับยังแผนกเยาวชนภายในวันที่ 2 มีนาคม 2020 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-702-6577 ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท (อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป)

ประกาศแต่งงาน

1. ยอห์น พอล พูนภัทร วสุพงศ์พิพัฒน์ & นางสาวน้ำผึ้ง มัสยวาณิช

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2. เปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา & นางสาวธนัญญา กันตะวงษ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

3. ดอมินิก ซาวีโอ ณัฐนันท์ ฉันทานุรักษ์ & อังเยลา อริสรา เอกกุล

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

4. นายนิธิคุณ บุญอึ้ง & ฟรังซิสกา พริมา สิงหโกวินท์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

5. นายอัศวเดช จินตโกศล & อากาทา นิธินันทน์ ตรงไตรรัตน์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

6. โดมินิโก ซาวีโอ นีริศ ทองกำผลา & นางสาวศรสวรรค์ แวนวง

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

 

พี่น้องสามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทุกเช้าวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00น.

ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยเข้าไปที่ youtube และพิมพ์คำว่า Assumption Mass

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation